ZWROTY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni liczonym od dnia otrzymania rzeczy. Nie dotyczy to zamówień produktów robionych na zamówienie, tzn. według indywidualnych wymiarów, projektów lub oznaczone w sklepie jako “produkt na zamówienie”. Produkty wykonywane na zamówienie są oznaczone w sklepie na karcie produktu oraz w koszyku jako “Produkt dostępny na zamówienie”. Produkty wykonywane na zamówienie posiadają również tą informację w opisie produktu.

 2. Jeśli klient chce odesłać zamówiony produkt wcześniej powinien wysłać e-mail na : sylwianessing@gmail.com – z podaniem nr zamówienia i ewentualnego powodu zwrotu/reklamacji. W odpowiedzi zwrotnej otrzyma od sklepu adres do wysyłki zwracanego zamówienia. Nie jest to konieczne, natomiast pozwoli to usprawnić cały proces.

 3. Zamówiony produkt klient powinien odesłać na adres:

Sylwia Nessing-Kaliciecka

ul. Jurajska 60b/2

32-085 Modlnica

 1. Odesłany towar musi być nowy i nie nosić śladów użytkowania. 

 2. W przypadku odstąpienia od umowy, sprzedawca zwraca konsumentowi otrzymaną płatność pomniejszoną o koszt wysyłki, nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym sprzedawca otrzymał zwrot towaru.

 3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

 4. Prawo odstąpienia od umowy, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności umów: o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 5. Bezpośrednie koszty odesłania Towaru do Sprzedawcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Konsument.

REKLAMACJE

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Towarów bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną. Jeżeli Towar ma wadę Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, lub żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady.

 2. Reklamacje należy składać elektronicznie na adres e-mail: sylwianessing@gmail.com 

 3. Pamiętaj, że w przypadku indywidualnego uzgadniania właściwości towaru konsumpcyjnego domniemywa się, że jest on zgodny z umową, jeżeli odpowiada podanemu przez sprzedawcę opisowi, dlatego akceptujemy zarzuty co do niewłaściwego rozmiaru lub koloru – o ile  to z naszego niedopatrzenia, nie zaś z błędów lub różnic odcienia na monitorze.

 4. Reklamacje nie będą uwzględniane w przypadku obniżania się jakości produktu w związku z  normalnym procesem zużycia i poniższych przypadkach:
      a) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nim wady
      b) uszkodzenia i wady powstałe na skutek:

-niewłaściwego przechowywania i konserwacji

-użytkowania lub pozostawienia produktu w nieodpowiednich warunkach (nadmierna wilgotność, zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura, nasłonecznienie, itp.).

-samowolnych (dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby) napraw, przeróbek lub zmian w produkcie.

 1. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do żądania Konsumenta.

 2. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedawca powiadomi Klienta w wiadomości wysłanej na adres podany przez Klienta w reklamacji.

 3. Klient jest odpowiedzialny za dostarczenie reklamowanego towaru na swój koszt. W przypadku zaakceptowania reklamacji, koszt dostarczenia towaru zostaje zwrócony klientowi.